Language
PLN / $ / €
Regulamin

REGULAMIN


Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 WSTĘP

1 Witryna internetowa pod adresem https://isaartjewels.com jest prowadzona przez ISAART Izabela Robaczewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Irysowej 9, NIP 5841353113, e-mail: info@isaart.pl

2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny pod adresem www.isaartjewels.com (Sklep), która służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie ISAART Izabela Robaczewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Irysowej 9 (Sprzedawcą), do składania i ewidencjonowania zamówień, do obsługi  prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej 

3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul Irysowej 9 80-177 w Gdańsku

5 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Sklepie

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

6 Zakazuje się korzystającemu ze Sklepu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Sklepie.

7 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu należy zapoznać się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części nie należy korzystać ze Sklepu.

§ 2 DEFINICJE

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), utworzone po rejestracji, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w sklepie

Zamawiający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Isaartjewels.com

Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem https://www.isaartjewels.com

Sprzedawca - ISAART Izabela Robaczewska, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5841353113, nr REGON 221364432, ul. Irysowa 9 80-177, Gdańsk

Zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.

Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie

Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.                                                                           

Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

 

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1 Adres pocztowy: Irysowa 9 80-177, Gdańsk

2 Adres e-mail: info@isaart.pl

3 Telefon: 884 890 504

4 Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy i reklamowania towaru): ul. Irysowa 9 80-177 Gdańsk


§ 4 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1 Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. Do podanych cen, na kolejnych etapach składania zamówienia, zostanie doliczona opłata związana z Dostawą Towaru (po uprzednim wybraniu metody Dostawy przez Kupującego.

2 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie

3 Wybrany towar należy dodać do Zamówienia za pomocą funkcji Koszyk, po uprzednim zweryfikowaniu szczegółów produktów dodawanych do Zamówienia przez Kupującego.

4 W kolejnym etapie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym późniejszym, ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić:

1. Za pośrednictwem platformy płatniczej (przelew natychmiastowy):

 • Płatności Shoper (Blue Media S.A.)
Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”
 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK
Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 
2. Przelewem na konto Sprzedającego
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem na konto Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. Sprzedawca wysyła zamówienie, gdy otrzyma przelew na swoje konto. 
 
3. Za pobraniem
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient obowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 DOSTAWA

1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2 Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3 Sprzedawca zastrzega, iż jest zobowiązany wysłać Towar po uprzednim otrzymaniu zapłaty na koncie bankowym.

4 Towar zakupiony przez Sklep dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granice. W celu dostawy Towaru za granicę prosi się o indywidualny kontakt ze Sprzedawcą. 

5 Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny/priorytetowy)
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka+)
 • Za pośrednictwem Kuriera InPost
 • Za pośrednictwem Paczkomatów InPost

§ 7 REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:

- złożone są pisemnie przez Kupującego na adres siedziby Sprzedawcy, W tym celu Kupujący może skorzystać z dostępnego na końcu Regulaminu wzoru formularza (nie jest to obowiązkowe).

- zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy,

- dostarczone są do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),

- są podpisane i zawierają aktualne dane Zamawiającego.

3. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych osobowych. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu - Konsumentowi uiszczoną przez niego kwotę.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania zmówienia przez Konsumenta. Konsument powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres info@isaart.pli niezwłoczne odesłanie produktu który:

- nie może nosić śladów użytkowania 

- jest w nienaruszonym stanie i jest kompletny (posiada wszystkie komponenty)

Zwracany towar musi zostać przesłany wraz z dowodem zakupu i opakowaniem na adres: ISAART Izabela Robaczewska ul. Irysowa 9  80-177 Gdańsk

Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za Produkty objęte umową wraz z kosztami najtańszej możliwej do wyboru formy dostawy dostawy. W przypadku darmowej dostawy koszty zwrotu towaru z tytułu Odstąpienia od Umowy ponosi Konsument. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie do 14 dni od dostarczenia zwracanego towaru.

 

§ 9 Odpowiedzialność sprzedawcy

1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu isaartjewels.com wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego/Kupującego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

§ 10 Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowo opisane jest to w osobnej zakładce Sklepu (,,Polityka Prywatności")

CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

2. Realizacja Twoich zamówień

3. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Przesyłanie newslettera

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Niezbędne dane do zrealizowania Twojego zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email)

 

§ 11 OŚWIADCZENIA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę ISAART Izabela Robaczewska z siedzibą w Gdańsku (80-177), przy ul. Irysowej 9, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 584 135 3113, właściciela oraz administratora Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.isaartjewels.com. ( zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.

2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być również:

- przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich;

- wybrany podmiot obsługując powyższe płatności w Sklepie internetowym w przypadku korzystania z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

- dostawcy oprogramowania, wsparcie techniczne informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego. 

3. Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.

4. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( w określonych w przepisach przypadkach) , a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego .

5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich nie podania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.

6. Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności ( profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych)

7. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć Hasło i Login przed ujawnieniem ich osobom trzecim.

8. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§ 12 ZASTRZEŻENIA

1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.isaartjewels.com.

2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3 Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ISAART Izabela Robaczewska

Irysowa 9, 80-177 Gdańsk

adres e-mail: info@isaart.pl

Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


....................................................................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................


- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................


- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................


- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Aktualizacja Regulaminu : 5.05.2020 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl